อาคารสำคัญในโรงเรียน

อาคารสำคัญในโรงเรียน
อาคารสำคัญในโรงเรียน
 • ลานโพธิ์ เป็นลานกลางโรงเรียน ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในเทศการต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วันภาษาไทยแห่งชาติ วันปีใหม่ วันไหว้ครู ซึ่งในวันไหว้ครู ลานแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่นักเรียนชั้นต่างๆ จะมาร่วมมือกันทำพานไหว้ครู
 • หอประชุมเพชร เป็นอาคารที่ใช้ทำกิจกรรมแรกของนักเรียน เช่น พิธีปฐมนิเทศ หรือพิธีสำคัญต่างๆ อย่างพิธีไหว้ครู การเลือกตั้งสภานักเรียน การประชุมผู้ปกครอง การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีปัจฉิมนิเทศ
 • อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112ปี เพชรพิทยาคม หรืออาคารโดม ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
 • ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรมTo Be Number One โรงเรียนเพชรพิทยาคม
 • หอประชุมดอกแก้ว
 • อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปีเพชรพิทยาคม(อาคารโดม)
 • อาคาร 1 มีจำนวน 3 ชั้น ตึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • อาคาร 2 มีจำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และห้องแนะแนว
 • อาคาร 3 มีจำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องกิจการนักเรียน ห้องวิชาการ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 และ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 • อาคาร 4 มีจำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคาร 5 มีจำนวน 4 ชั้น เป็นตึกของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 6 มีจำนวน 4 ชั้น (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
 • ห้องเรียน SMEP เป็นอาคารห้องเรียนปรับอากาศชั้นเดียว 4 หลัง แต่ละหลังมีจำนวน 5 ห้อง
 • อาคารวิทยาศาสตร์
 • อาคารอำนวยการ ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ห้องผู้อำนวยการ
 • อาคารพยาบาล
 • อาคารอุตสาหกรรม หัตถกรรม และอาคารชั่วคราว
 • ศูนย์กีฬาในร่ม(โรงยิม)

( ล้านโพธิ์ )( หอประชุมเพชร )
 
ข้อมูลจาก :: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 , เวลา 16:03 น.
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^