ประวัติโรงเรียนเพชรพิทยาคม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในอดีตเป็นโรงเรียนประจำมณฑลเพชรบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยพระยาเพชรรัตน์สงคราม ที่บริเวณวัดไตรภูมิ ตำบลในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งให้นายเปล่ง เพชระบูรณิน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แรก เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ต่อมาได้มีการย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนหลายครั้ง เช่น บริเวณวัดใหม่ บริเวณโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2482 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2505 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาที่บริเวณโรงเรียนเพชรพิทยาคมปัจจุบันและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบัน นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพชรพิทยาคม (คนที่ 33 ) ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้ง
เลขที่ 210 ถนนสามัคคีชัย (สระบุรี – หล่มสัก) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-711453 โทรสาร 056 – 722208

มีเขตติดต่อ ดังนี้
  • ทิศเหนือ ติดกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
  • ทิศใต้ ติดกับโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
  • ทิศตะวันออก ติดกับประมงน้ำจืด จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก ติดกับถนนสามัคคีชัย (ทางหลวงหมายเลข 2 )
^